Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities
StudieStage: handelsnaam van IT-Wise Internet concepts & Solutions gevestigd aan de Kribbestraat te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Opdrachtgever: de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van StudieStage

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle clausules in deze voorwaarden
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van StudieStage, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Aan een eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door StudieStage uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 3 - Site: www.StudieStage.nl
1. Aan het gebruik van de website www.StudieStage.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
2. StudieStage spant zich in om de informatie die zij op de website aanbiedt volledig en actueel te laten zijn.
3. Elke verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de website van StudieStage www.StudieStage.nl of de daarop vermelde informatie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StudieStage nadrukkelijk verboden.
4. StudieStage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website www.StudieStage.nl, de diensten aangeboden door StudieStage of anderzinds.


Artikel 4 - Diensten
1. StudieStage levert verschillende soorten diensten. De diensten kunnen worden getypeerd als:
a. de diensten met betrekking tot het plaatsen van een stagevacature
b. de diensten met betrekking tot het plaatsen van een stageoproep

Artikel 5 - Wijzigen van Algemene voorwaarden e.a. condities
1. StudieStage behoudt zich het recht voor, te allen tijde de Algemene Voorwaarden en prijzen van haar diensten te wijzigen.
2. In geval van artikel 7.1 zal StudieStage de opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever de wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of (prijs) condities niet aanvaardt is deze gerechtigd de overeenkomst na kennisgeving van de prijswijziging op te zeggen.

Artikel 6 - Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van het bedrijfsprofiel en de vacatureomschrijving. StudieStage is gerechtigd om de vacaturetekst aan te passen zonder dat de strekking van de inhoud afwijkt van de door de opdrachtgever aangereikte informatie. StudieStage houdt zich het recht voor om teksten te weigeren die onethisch zijn of die aanzetten tot illegaal, rascistisch gedrag.
2. Bij het gebruik maken van de curriculum vitae gegevens van de studenten, verplicht de opdrachtgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten uitsluitend voor het vervullen van de betreffende via www.StudieStage.nl aangemelde vacature(s), tenzij de betreffende student ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. De geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van StudieStage. Het is de opdrachtgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het invullen van de betreffende vacature. Schending door de derde van de geheimhoudingsverplichting wordt geacht een schending te zijn van de opdrachtgever.

Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst
1. StudieStage behoudt zich het recht voor een aanvraag tot het plaatsen van een vacature zonder opgave van redenen niet in een overeenkomst om te zetten en daarmee de vacature niet op de site te plaatsen.
2. StudieStage heeft bij de uitvoering van de overeenkomst primair de inspanningsverplichting om studenten te werven. Er geldt geen resultaatsverplichting. Indien StudieStage aanvullende diensten verleent op het gebied van selectie en/of payroll aanvaardt StudieStage geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever indien:
- bij plaatsing de student(en) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijk(t)(en) te voldoen
- de student(en) afziet/n van een match en/of bij het niet of niet volledig nakomen van een reeds gemaakte matchafspraak
3. StudieStage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. StudieStage heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financi�le en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal StudieStage de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
7. StudieStage is uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of verlenen van medewerking door de opdrachtgever, voorzover zij voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van die informatie en/of medewerking
8. Afspraken en toezeggingen van StudieStage zijn voor StudieStage slechts bindend, indien deze (nadere) afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.
9. StudieStage is niet verantwoordelijk voor een juiste, actuele en volledige opgave van de gegevens in het persoonlijke curriculum vitae van de student. StudieStage past geen enkel studentgegeven zelf aan.

Artikel 8 - Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum onder velmelding van het factuurnummer en in Euro's waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd om, om welke redenen dan ook haar betalingsverplichting op te schorten. Uitsluitend betalingen aan StudieStage werken bevrijdend.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal StudieStage de opdrachtgever aan het verzuim herinneren en een het incassotraject verder overdragen aan een gerechtsdeurwaarde- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de opdrachtgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is (geweest) tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend. Tevens is StudieStage bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd om verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.
3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling danwel indien er beslag is gelegd ten laste van de opdrachtgever zijn de vorderingen van StudieStage op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames
1. Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden of factuur dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan StudieStage. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StudieStage in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal StudieStage de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal StudieStage slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 10 - Beëindiging en Ontbinding
1. StudieStage is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst StudieStage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is StudieStage bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van StudieStage op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien StudieStage de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt StudieStage aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien StudieStage haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
5. Een overeenkomst op basis van een kennismakingstarief eindigt na afloop van de kennismakingsmaand. Een overeenkomst op basis van een no cure no pay tarief kan ten allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed be�indigd worden. Bij overeenkomsten met een project tarief voor de werving of voor overige diensten worden aparte afspraken gemaakt over de be�indiging.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. StudieStage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat StudieStage is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist verstrekte en/ of onvolledige gegevens.
2. StudieStage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet/besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In alle overige gevallen is StudieStage aansprakelijk tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is.
3. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken en zal in voortkomende gevallen StudieStage vrijwaren, zo ook voor schade veroorzaakt door medewerkers die via StudieStage geworven zijn.
4. De opdrachtgever vrijwaart StudieStage voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
5. Indien opdrachtgever aan StudieStage informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
6. StudieStage is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op systemen opgeslagen gegevens van de gebruiker. StudieStage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van informatiedragers, elektronische bestanden of software die door StudieStage zijn verstrekt.
7. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StudieStage.

Artikel 12- Elektronisch dataverkeer
De partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure bewijskracht hebben terzake van de tussen de partijen bestaande afspraken.

Artikel 13 - Overmacht
1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden voor StudieStage verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop StudieStage geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StudieStage niet in staat is de verplichtingen na te komen of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van StudieStage kan worden verlangd. StudieStage zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover StudieStage ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is StudieStage gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen, mits de informatie niet uit een algemene bron toegankelijk is.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, StudieStage gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en StudieStage zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is StudieStage niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15- Privacy
De persoons- en bedrijfsgegevens die door de opdrachtgever en/of student via het elektronische aanmeldformulier verstrekt zijn of anderszins aan StudieStage ter beschikking zijn gesteld, worden in een geautomatiseerd bestand beheerd waarop de wet persoonsregistratie en de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn. Bij inschrijving op onze website geeft u uitdrukkelijk toestemming om telefonisch of per e-mail benaderd te worden door StudieStage met het doel een stageplaats te vinden of een vacature te vervullen. Daarnaast kan er informatie met betrekking tot aanbiedingen van derden worden meegestuurd of op dergelijke andere wijze worden gecommuniceerd. StudieStage gaat vertrouwelijk om met deze gegevens.
Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle door StudieStage verstrekte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van StudieStage worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand openbaar gemaakt worden, of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.
2. Op het bepaalde in art 18 lid 1 en in art 3 lid 3 is de intellectuele eigendomsregelgeving die ondermeer het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht omvat van toepassing.

Artikel 17 - Geschillen en toepasselijk recht
1. Geschillen zullen nadat partijen hebben getracht een geschil in onderling overleg op te lossen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Studiestage.nl is onderdeel van IT-Wise VOF | © 2010 Studiestage.nl - All Rights Reserved

Advertentie